Miljø

Nordsøen – et habitat, det er værd at passe på

Nordsøen har eksisteret i den nuværende form i ca. 11.000 år, mens dens oprindelse går 350 millioner år tilbage. Utallige livsformer har dannet sig i dens vand, og meget forskelligartede plante- og dyrearter har her fundet de ideelle omgivelser i forhold til deres specifikke behov. Takket være særlige strømningsforhold, der sammenfører Nordatlantens vand med ferskvand fra floder, hører Nordsøen til de biologisk mest produktive havregioner på kloden.

Kilde: www.gratis-foto.eu

Beskyttelsen af denne enestående natur er af særligt stor vigtighed ved byggeriet og driften af vindmølleparken DanTysk. Vindmølleparken bygges ganske vist uden for udpegede flora- og faunahabitater og fuglebeskyttelsesområder – men alligevel ligger det os stærkt på sinde at sørge for, at indvirkningerne på sideløbende anvendelser og havlivet i vindmølleparkområdet holdes så begrænsede som muligt. At det kan lykkes, beviser de første resultater af den økologiske følgeundersøgelse "RAVE", som det tyske miljøministerium bestilte i forbindelse med offshore-vindmølleparken alpha ventus. Her er der iagttaget stærk stigning i antallet af bunddyr og fisk i områderne omkring anlæggenes fundamenter. Antallet af fuglekollisioner er lavt, og havpattedyr har været hyppige gæster i området med vindmølleparken siden afslutningen af byggearbejderne.

Turisme

For os mennesker er Nordsøen kilde til både råstoffer og ernæring, men den er også en færdselsåre og ikke mindst et populært udflugts- og rejsemål. Der er taget hensyn til turismeinteresser ved valget af anlæggets lokalitet: Dermed kommer vindmølleparken til at ligge så langt fra Nordsøstrandene, at ikke engang rotorbladene bliver at se fra hverken fastlandet eller de mellemliggende øer. Dette skyldes helt enkelt jordens krumning. Turismen får samtidig nye muligheder, for offshore-vindmølleparker udvikler sig til attraktive udflugtsmål. Der er allerede et rederi, der bl.a. tilbyder skibsudflugter for interesserede til Tysklands første vindmøllepark alpha ventus.

Godkendelse – omhyggelig kontrol af miljøindvirkninger

Som ved realiseringen af mange andre infrastrukturprojekter spiller en ansvarsbevidst omgang med natur og miljø en afgørende rolle i forbindelse med DanTysk. Ethvert trin i byggeriet er nemlig et indgreb i naturen, og det er derfor ekstremt vigtigt at holde indvirkningerne på miljøet så begrænsede som muligt. Dette hensyn er ikke bare højt oppe på prioritetslisten for de to projektpartnere, men reguleres og kontrolleres også af den ansvarlige godkendelsesmyndighed, Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) i Hamborg. Det lovmæssige fundament består af en række relativt strenge påbud. I første række drejer det sig om at sikre foreneligheden af hensynet til økologiske behov og økonomiske interesser med udnyttelsen af vindenergi i Tyske Bugt.

Indhentningen af tilladelser er en lang og kompliceret proces. Den kræver omfattende detaljearbejde, fordi der er så mange forskelligartede aspekter, som der skal tages hensyn til. Således kan et sådant forehavende kun tillades, hvis det:

  • ikke bringer havmiljøet eller nogen beskyttede emner som f.eks. fisk, mikroorganismer, fugle eller havpattedyr i fare,

  • ikke påvirker trafiksikkerheden og

  • ikke er i vejen for hensynet til arealplanlægning eller andre offentlige hensyn som f.eks. sikring af råstoffer, forsvar af landegrænser eller fiskeri.

Godkendelsesprocessen, der involverer flere trin, tager desuden hensyn til evalueringer fra forskellige interessegrupper som f.eks. organisationer inden for naturbeskyttelse, skibsfart (på stor og lille skala), fiskeri og vindenergi samt det tyske miljøministerium.

Efter kontrol af de indgivne miljødokumenter og resultaterne af en toårig miljøforenelighedsanalyse var der ikke længere noget, der stod i vejen for godkendelsen af DanTysk-projektet. En sideløbende miljøovervågning vil fortsætte i bygge- og driftsfaserne, så der kan opnås vigtig viden, der kan udnyttes til miljøvenlig drift og konstruktion af andre følgeprojekter.

Forskningsområdet offshore-vindenergi

Kilde: Fino3

Med henblik på at kunne gennemføre langtidsundersøgelser af tekniske krav til og eventuelle økologiske følger af offshore-vindmølleparker besluttede den tyske forbundsregering i 2002 at etablere forskningsplatforme (FINO) i umiddelbar nærhed af tyske vindmølleparker til søs.

FINO3 undersøger DanTysk-lokaliteten

Efter FINO1 nord for Borkum og FINO2 nordvest for Rügen blev forskningsplatformen FINO3 i august 2009 indrettet 80 kilometer vest for øen Sild. Her indsamler forsknings- og udviklingscenteret under Fachhochschule Kiel GmbH som operatør af anlægget forskellige data og bliver dermed i stand til at lade undersøgelserne omfatte hele etablerings- og opstillingsfasen i forbindelse med havmølleparken DanTysk.

Resultaterne skal bidrage til kortlægning af oplysninger til vindindustrien vedr. tekniske krav til anlæggene og vedr. biotoperne i de berørte områder og eventuelle forandringer af dem under opførelsen af havmølleparker. FINO3 måler bl.a. havstrømninger og lynnedslag, iagttager fugletræk og undersøger beskaffenheden af havundergrunden samt indvirkningerne fra en vindmøllepark på havomgivelserne.

Nærmere oplysninger om formålene med forskningsplatformene findes her.